Algemene voorwaarden

van de webshop

Ondernemingsgegevens

Volkaert sara

Schilderwerken uNiek

Antwerpsesteenweg 306 3970 Leopoldsburg

BE0715488034

info@schilderwerkenuniek.be

www.schilderwerkenuniek.be

0494055903

Artikel 1: Algemene bepalingen

Biedt klanten de mogelijkheid om de producten online aan te kopen d.m.v. een webshop. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze online webwinkel ("Klant"). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel schilderwerken uNiek houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online webwinkelmet de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden schilderwerken uNiek niet. Schilderwerken uNiek is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelen-verbintenis. schilderwerken uNiek is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. afmetingen, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via ons contactformulier op de website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door schilderwerken uNiek.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant selecteert de artikelen en plaatst ze in het winkelmandje.

• Wanneer de bestelling volledig is gaat de Klant naar het winkelmandje waar hij een overzicht krijgt van de bestelling.

• Op de volgende pagina kan de Klant zich registreren of inloggen indien de Klant reeds gekend is. Tevens kan de Klant hier zijn afleveradres aanpassen.

• Schilderwerken uNiek verzendt via Bpost (België)

De leveringstermijn Is afhankelijk van de producten, indien de producten reeds afgewerkte producten zijn zullen dezen binnen de 7 werkdagen verzonden worden. Levering van producten op bestelling kunnen variëren. De minimum wachttijd is +- 2 maanden voor de verzending. Na inleveren en goedkeuring op bruikbaarheid van de te schilderen bestanden.

• Er kan ook gekozen worden voor de gratis optie, ophaling door de klant, dit is steeds op afspraak. Op het adres van Antwerpsesteenweg 306 Leopoldsburg.

• Bij werkstukken op bestelling dient de klant zijn bestanden aan te leveren via mail naar info@schilderwerkenuniek.be.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

• via Stripe

Schilderwerken uNiek is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

We streven ernaar om alle aangekochte artikels, in de mate van het mogelijke, zo snel mogelijk te leveren, binnen de 7 werkdagen voor reeds afgewerkte producten. Sommige artikels hebben een langere levertermijn. Dit staat telkens bij het artikel vermeld. De levertermijn van een bestelling wordt bepaald door de aantal reeds lopende bestellingen. De minimum wachttijd is +-2 maanden voor de verzending. Na inleveren en goedkeuring op bruikbaarheid van de te schilderen bestanden. U krijgt dan steeds een response met de verwachte afwerk termijn. De klant kan ook vooraf contact op nemen in verband met de wachttijd.

Artikelen die op bestelling geschilderd worden.
-De klant selecteert het materiaal waarop de personalisering geschilderd wordt.

-Wanneer de betaling is afgerond kan de klant zijn fotobestanden in zenden via mail naar info@schilderwerkenuniek.be

-Wij proberen deze mails zo snel als mogelijk te beantwoorden. Hier bespreken de klant en schilderwerken uNiek de aangebrachte bestanden, verwachtingen en eventuele leverdatum.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Schilderwerken uNiek.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Schilderwerken uNiek was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Schilderwerken uNiek.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Schilderwerken uNiek, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Schilderwerken uNiek.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Schilderwerken uNiek, Info@schilderwerken uNiek, Antwerpsesteenweg 306 3970 LEOPOLDSBURG via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Schilderwerken uNiek heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Schilderwerken uNiek, Info@schilderwerken uNiek, Antwerpsesteenweg 306 3970 LEOPOLDSBURG. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Schilderwerken uNiek zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Schilderwerken uNiek alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen nadat Schilderwerken uNiek alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Schildderwerken uNiek geboden standaard levering worden niet terugbetaald.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met Schilderwerken uNiek waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Schilderwerken uNiek.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Schilderwerken uNiek zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 10 kalenderdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging of vergoeding.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst

U kan schriftelijk contact op nemen via mail info@schilderwerkenuniek.be

of via post Antwerpsesteenweg 306 3970 Leopoldsburg
telefoon 0494055903

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Schilderwerken uNiek beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Schilderwerken uNiek zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Schilderwerken uNiek respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken en leveren van de bestelling, versturen van reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Schilderwerken uniek gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Schilderwerken uNiek info@schilderwerken uNiek.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Schilderwerken uNiek heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Schilderwerken uNiek houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@schilderwerkenuniek.be

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Schilderwerken uNiek. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Schilderwerken uNiek kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt bevoegd.

Tevens kunnen de bestelde artikelen GRATIS afgehaald worden na afspraak te Antwerpsesteenweg 306 Leopoldsburg.