Algemene voorwaarden

1
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene factuurvoorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen algemene voorwaarden van de klant. Elke bestelling betekent de aanvaarding door de klant van deze voorwaarden.

2
Alle offertes zijn vrijblijvend en niet bindend voor Schilderwerken uNiek

3
Indien de overeengekomen prijzen wijzigingen ondergaan met een steiging boven 30% die buiten onze wil vallen, zoals wijzigingen van de prijzen van de toeleveranciers, schommelingen van grondstofprijzen en hulpmaterialen, wijzigingen van de lonen, herwaarderingen van vreemde munten, invoerrechten en vervoerskosten of rentevoeten en dit tot op de dag van de levering, overheidsvoorschriften of andere dwingende maatregelen, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Er zal in wederzijds overleg met de klant een nieuw prijsvoorstel gedaan worden.

4
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden de aannemer niet. Bij vertraging in de uitvoering van de werken heeft men geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

5
De klant zal steeds instaan voor de bewaking en de bewaring van de goederen ondergebracht of geplaatst in onafgewerkte of onbewoonde gebouwen.

6
Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de opdrachtgever.

7
De betalingen dienen te gebeuren volgens de overeengekomen afspraken, hetzij met deelbetalingen volgens vordering der werken, hetzij binnen de 14 dagen na de eindfactuur. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 350) als schadebeding.

8
Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

9
Bij niet betaling houden wij ons het recht voor om verdere levering van goederen of diensten stop te zetten tot dat de betal- ingsvoorwaarden zijn voldaan. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder vooraf- gaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

10
Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de aannemer. In afwijking van art. 1583 van het Gerechtelijk Wetboek wordt het eigendomsrecht over de verkochte goederen slechts aan de koper overgedragen na de volledige betaling van de overeengekomen prijs. Het risico gaat echter over op de koper van bij het afsluiten van de overeenkomst.

11
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 40 % van het totaalbedrag van de bestelling.

12

In geval er zich gebreken voordoen en deze binnen een termijn van 60kalenderdagen worden gemeld, heeft Schilderwerken uNiek de keuze om de gebreken te herstellen of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

De schadevergoeding waartoe Schilderwerken uNiek op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 75 % bedragen van de waarde, exclusief BTW, van de offerte.

In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op ontegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is de klant niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

Schilderwerken uNiek zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor:

  • Gebreken veroorzaakt door de dubbelzinnigheid van de geleverde documenten of gegeven informatie door de klant.

13
In geval van betwisting zijn uitsluitend het vredegerecht te Arbeidsrechtbank Antwerpen - afdeling HasseltParklaan 25/53500 Hasselt, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Enkel het Belgisch Recht is van toepassing.

14
De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen uit deze contractsvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van toepassing met dien verstande dat de partijen in zodanig geval onderhandelingen opnemen en zich dermate zullen gedragen om de nietige of vernietigbare bepalingen met zoveel mogelijk benaderende bepalingen te doen vervangen en toe te passen.

15

De facturatie bij opdrachten gebeurt in MINIMUM 2 stappen

  • De eerste afrekening, vindt plaats als voorschot in de eerste week van de werken en is gelijk aan 40% van het totaalbedrag..
  • De tweede en finale afrekening, voor het restbedrag (gelijk aan 60% van het totaalbedrag), vindt plaats wanneer de opdracht opgeleverd is.
  • Indien het bedrag hoger is dan 10.000€ kan dit opgesplitst worden in 3 of meerdere facturen. Deze afspraak maken we samen met u.

Facturatie in onderaanneming gebeurd ook met voorschot en bij oplevering van onze werkzaamheden.

16

Werken in regie en bijkomende werken op de offerteaanvraag worden exclusief materiaal en btw aangerekend op 45€ /uur.